Zaznacz stronę

Przez prawo karne rozumiemy zbiór przepisów normujących odpowiedzialność za czyny zabronione pod groźbą kary. Wyróżniam prawo karne materialne, będące opisem czynów o znamionach przestępstwa oraz odpowiedzialności za popełnienie tych czynów, a także prawo karne procesowe, normujące postępowanie w sprawie czynów karalnych i odpowiedzialności za nie. Ponadto istnieje prawo karne wykonawcze, które reguluje egzekucję orzeczonych kar i środków zapobiegawczych.

Kodeks karny

Prawo karne w Polsce funkcjonuje przede wszystkim na podstawie ustawy Kodeks Karny z dnia 6 kwietnia 1997 roku. Składa się z części ogólnej, szczegółowej oraz wojskowej. Część ogólna kodeksu karnego określa przede wszystkim zasady odpowiedzialności karnej, formy popełniania czynów zabronionych, ogólne informacje o karach, ich łączeniu oraz zbiegach przestępstw. https://kancelariaea.pl/prawo-karne-sprawy-karne/

W części szczególnej znajduje się wyliczenie znamion czynów zabronionych oraz odpowiedni zakres kar za każdy z nich. Część wojskowa zawiera przepisy regulujące odpowiedzialność żołnierzy Wojska Polskiego za czyny zabronione.

Inne ustawy

Przepisy prawa karnego w Polsce znajdują się także w innych ustawach niż tylko kodeks karny, kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy. Normy regulujące odpowiedzialność za czyny zabronione wywieźć można już z Konstytucji RP. Przepisy prawa karnego znajdują się również w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksie karnym skarbowym, kodeksie wykroczeń, ustawie o świadku koronnym, ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Krajowy porządek prawny w Polsce funkcjonuje jako część systemu europejskiego. Prawo karne nie jest tutaj wyjątkiem i przepisy regulujące zachowania niedozwolone i odpowiedzialność za nie są także obecne w prawie Unii Europejskiej oraz innych traktatów międzynarodowych. Do zagranicznych aktów prawnych regulujących polskie prawo karne należą przede wszystkim Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 1966 roku oraz Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku.