Zaznacz stronę

Prawo pracy, to zbiór regulacji prawnych, które szczegółowo określają prawa i obowiązki osób powiązanych ze sobą na linii pracownik – pracodawca. Utworzone zostało przede wszystkim, w celu ochrony interesów zawodowych i socjalnych pracowników, oraz zapewnieniu właściwej organizacji wewnątrz konkretnego przedsiębiorstwa. Prawo pracy, przy pomocy ustaw i wewnętrznych ustaleń reguluje stosunki służbowe między pracodawcom, a wszystkimi osobami przez niego zatrudnionymi, wyłącznie w czasie wykonywania służbowych obowiązków. Jego nadzorem i okresową kontrolą zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy właściwa dla danej firmy, według jej umiejscowienia.

Prawa i obowiązki każdego pracownika.

Każdy zatrudniony pracownik, w trakcie wykonywania swej pracy ma prawo przede wszystkim do godności i należytego traktowania, bez względu na pochodzenia, wyznanie, czy orientację seksualną. Przysługuje mu należyty odpoczynek i urlop, który zależny jest od stażu pracy, a także godne wynagrodzenie, właściwe z panującymi w kraju normami minimalnymi, oraz odpowiednia zapłata za ponadwymiarowe godziny, które spędził w pracy. Warunki w miejscu pracy muszą być higieniczne i w 100% bezpieczne, a jeśli budzą wątpliwości, to mamy prawo odmówić podjęcia się powierzonych w danym momencie zadań. Każdy pracownik, może dobrowolnie i wedle własnych przekonań tworzyć, lub wstępować w związki zawodowe, a osobiste preferencje pracodawcy nie mają tutaj znaczenia. Czas pracy musi zawierać wliczoną przerwę na odpoczynek, która jest obowiązkowa i trwać winna minimum 15 minut na jedną zmianę. Dodatkowo, obowiązkową pozycją jest swobodny powrót do pracy po urlopie bezpłatnym, z zastrzeżeniem objęcia takiego samego stanowiska jak przed jego rozpoczęciem, a nawet gwarancja możliwości wzięcia urlopu rodzicielskiego, wymiarze do 34 tygodni.

Prócz praw, które każdemu zatrudnionemu się odgórnie nalezą, warto zwrócić uwagę, na obowiązki jakimi został obarczony. Najistotniejszym jest ten, nakazujący pracować starannie i sumiennie, z uwzględnieniem poszanowania wewnątrzzakładowych regulaminów, czy ustaleń. Każda nieobecność, winna zostać nieusprawiedliwiona jeszcze przed rozpoczęciem zmiany, tak aby przełożony był w stanie zorganizować ewentualne zastępstwo. Pracownik musi przestrzegać zasady BHP i wszelkie przeciwpożarowe regulacje, tak, żeby w momencie zagrożenia nie stanowić dodatkowego utrudnienia. Nieujawnianie informacji o przedsiębiorstwie, w którym się pracuje, w tym szczególnie takich, zagrażających bezpośrednio właścicielowi, to obowiązek każdego pracownika, bez względu na to czy jest aktywny, czy przebywa na urlopie. Zasady współżycia społecznego i odpowiednie stosunki z kolegami, z którymi się pracuje, to zasada, o której nie ma potrzeby przypominać.

Co wolno pracodawcy?

Pracodawca, musi zaznajomić pracowników, których zatrudnił z zakresem obowiązków, jakie do nich należą i szczegółowo nakreślić sposób wykonywania przez nich powierzonej im pracy. Zadania winny być delegowane tak, by nie wychodziły poza ich kompetencje i doświadczenie, które aktualnie posiadają. Systematyczne szkolenia pracowników, bądź kierowanie ich na dodatkowe kursy, to obowiązek każdego szefa, który chce wzbić swą firmę na wyższy poziom. Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń, dodatkowych świadczeń, oraz grantów i premii, przydzielanych po właściwym udokumentowaniu musi odbywać się w sposób przejrzysty i zrozumiały dla ewentualnych kontrolerów z zewnątrz. Zaspokajanie potrzeb socjalnych, w tym w szczególności obecność pomieszczenia, umożliwiającego pracownikowi odbycie przerwy i zjedzenie posiłku, to obowiązek każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, a przeciwdziałanie mobbingowi, to priorytet każdego szefa w obecnych czasach.

Po spełnieniu ów przesłanek, warto skupić się nad tym, jakie każdy pracodawca ma prawa. Najważniejsze, dla dobra całego biznesu jest egzekwowanie sumiennego wykonywania obowiązku przez pracowników i rozliczanie ich z efektów pracy, jakie wykonali. Godziny nadliczbowe, można proponować podwładnemu, oferując w zamian dodatkowy dzień wolny, bądź rekompensatę w postaci dodatku pieniężnego, który przekazany zostanie razem z podstawową wypłatą w danym miesiącu. Pracodawca może też nałożyć kary porządkowe, wezwać pracownika do pracy i przerwać tym samym jego urlop wypoczynkowy, a nawet skontrolować służbową pocztę email – oczywiście przy odpowiedniej argumentacji i stosownych wyjaśnieniach.

Nieprzestrzeganie praw pracowniczych – czas na interwencję specjalisty.

Kiedy jakiekolwiek z praw, przysługujących pracownikowi zostanie złamane, bądź nie będzie przestrzegane i respektowane w należyty sposób, to warto pokusić się o rozmowę ze specjalistą. w tym wypadku, winno się wysłuchać, co do powiedzenia ma w tej sprawie adwokat, który zgodził się z nami spotkać. To on, po szczegółowym zapoznaniu się z problemem podejmie kroki zgodne z obowiązującym prawem, by rozwiązać powstały spór. Jeśli kadry HR danej firmy i Państwowa Inspekcja Pracy nie zdołały pomóc, to właśnie on wesprze nas w sądowej batalii z pracodawcą. W sądzie pracy będzie naszym reprezentantem, pomagającym udokumentować, kto ma rację i kto zawinił, oraz uzyskać ewentualne zadośćuczynienie. Specjaliści od niewypłaconych wynagrodzeń, dyskryminacji w czasie pracy, bądź doświadczenia mobbingu w miejscu zatrudnienia pomogą uporać się z zaistniałą sytuacją i złagodzą stres związany z wizyta w sądzie i kontaktem z niezrozumiałymi kodeksami.